Príčiny správania, ktoré vedie k šikanovaniu na pôde školskej triedy sa hľadajú v osobnosti páchateľa, v osobnosti obete a v podmienkach, v ktorých k šikanovaniu dochádza. Ak hneď na začiatku nezasiahneme, šikanovanie sa ďalej vyvíja a postupne naberá na svojej intenzite. Vývoj šikanovania vychádza zo skupinovej dynamiky, teda zo zmeny vzťahov členov skupiny k normám, hodnotám a postojom. Ako to celé prebieha ?
uplakaná holčička
4 na seba nadväzujúce fázy procesu šikanovania
1.      prvotný kontakt, konflikt, pri ktorom aktér zisťuje vhodnosť obete šikanovania, ktorá preukáže strach, stiahne sa, reaguje pasívne
2.      fáza psychického teroru, kde útoky voči obeti naberajú na intenzite a sebadôvera obete klesá
3.      prípad sa stáva známym v najbližšom sociálnom okolí, prehlbujú sa pocity depresie obete a zvyšuje sa neschopnosť útokom sa aktívne brániť
4.      izolácia, únik, psychické zlyhanie obete
plyšový medvídek
Motívy konania útočníka
Motívom konania útočníka býva najčastejšie nevyriešený vnútorný konflikt, vlastná traumatizujúca skúsenosť získaná v roli obete šikanovania (alebo podobného konania), s ktorou sa týmto spôsobom snaží vyrovnať. Bezprostredným podnetom pre naštartovanie agresívneho konania s prvkami šikanovania je spravidla konanie, správanie, výraz potenciálnej obete, „ponúkajúci“ priestor pre ventilovanie intrapsychického konfliktu agresora. Niekedy sa agresor ani nemusí zamerať priamo na žiaka ako obeť, ale na jeho najbližších kamarátov či rodinu.
modré oči
Na tých, ku ktorým má najbližší vzťah, má ich najradšej, čiže môžu byť jeho slabinou. Zamerajú sa na nich preto, aby žiaka urazili a vyprovokovali. Príčinami šikanovania môžu byť aj osobnostné dispozície dieťaťa, dôsledok rodinnej výchovy, snaha o získanie sociálneho statusu, vplyv školského prostredia, zlá sociálna atmosféra, nuda, školský stres, mediálne vplyvy, vzorce agresívneho správania.