Služby v rámci RPVS advokátskej kancelárie LD Legal

Ak ste fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, ktorá je prijímateľom od štátu, samosprávy alebo iných subjektov verejného sektora peňažné plnenie prípadne disponuje majetok nad zákonom stanovený limit, je potrebný zápis do registra partnerov verejného sektora.

slide_1

Do tohto registra sa zapisujú údaje o osobách, ktoré uzatvárajú zmluvy, a to buď rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu, ktoré sú podľa predpisov o verejnom obstarávaní, poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo postúpení alebo prevedení pohľadávok voči štátu na inú osobu alebo subjektov verejného sektora, no taktiež aj subdodávatelia. Medzi partnerov verejného sektora sa zahŕňajú aj zdravotné poisťovne. Register je zriadený štátom s účelom možnosti overenia vlastníckych väzieb spoločnosti alebo fyzických osôb, ktoré sú v obchodnom vzťahu so štátom. Možnosť uzatvárať zmluvy s verejným sektorom alebo možnosť stať sa prijímateľom dotácií je len pre subjekty – partnerov verejného sektora.

unnamed

Požiadanie o zápis partnera verejného sektora nie je možné učiniť samostatne. Pre tento úkon je nutné zabezpečiť zákonom oprávnenú osobu, ktorou je advokát, notár, banka alebo pobočka zahraničnej banky, audítor či daňový poradca so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky. Oprávnená osoba následne môže vykonávať za partnera verejného sektora všetky potrebné úkony v rámci registra partnerov verejného sektora. Register partnerov verejného sektora je vedený iba v elektronickej podobe a je právne záväzný. To znamená, že tieto údaje nie je potrebné preukazovať pred orgánmi verejnej moci, nakoľko orgány verejnej moci majú možnosť si tieto údaje zistiť samé. V prípade, že máte záujem o tento právny úkon a hľadáte odborníkov pre register partnerov verejnej správy, advokátska kancelária LG Legal Vám rada poskytne svoje odborné služby, ktoré sa špecializujú na zápis do registra partnerov verejnej správy už niekoľko rokov, so skúsenosťami s viac než 200 spoločnosťami, od malých firiem až po medzinárodné spoločnosti.